ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โทรศัพท์ 02-533-1099, โทรสาร 02-533-0289 ตั้งอยู่เลขที่ 360 ซอยรังสิต-นครนายก 31 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
        โรงเรียนได้รับอนุมัติให้สร้างเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 โดยพระอธิการปลั่ง อุตตโม อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน มีนายทองใส แจ่มประเสริฐ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปี 2483 นายกวี เหงียนระวี ได้บริจาคที่ดินจำนวน 3 ไร่เศษ และได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1.ข. เป็นอาคารเรียนแบบเอกเทศเป็นหลังแรก และพัฒนาก่อสร้างสิ่งต่างๆ มาโดยลำดับ จนในปี 2534 พระครูธัญเขมคุณเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ ได้สร้างอาคารเรียนแบบรัตนโกสินทร์สมโภชน์ เป็นตึก 4 ชั้น 1 หลัง 24 ห้องเรียน แล้วเสร็จเปิดใช้เมื่อปีการศึกษา 2539 และทำพิธีมอบอาคารเรียนให้ทางราชการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2541 ต่อจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้องเรียน 1 ห้องสมุด และ 1 ห้องประชุม ด้วยงบประมาณ 3 ล้าน 7 แสนบาท แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2550 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 ในปี 2555 ได้รับงบประมาณจำนวน 1 ล้าน 6 แสนบาท ต่อเติมโรงอาหารเป็นรูปโดม ปี 2556 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างอาคารเรียน  4 ชั้น 1 หลัง  เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ทำพิธีเปิดใช้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และได้รับงบประมาณเหลือจ่ายปี 2558 ขยายเขตไฟฟ้าและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าอีกจำนวน 1 ล้านบาทเศษ ปัจจุบันมีอาคารเรียนรวม  4 หลัง 53 ห้องเรียน อาคารประกอบ 1 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง สนามบาสเกตบอล 1 สนาม ดำเนินการจัดการศึกษา ในพื้นที่ 6 ไร่ 40 ตารางวา โดยมี นายอุดม โพธินำแสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน