ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
สุภาพ
28 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน