กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคนึง พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจำเรียง ประดับเวทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปิยะดา แพรดำ
ครู คศ.2

นางสาวสุทิศา สุทินเผือก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิมพ์พริมา วังศรีคูณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร กำจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิ์เนติกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1