ห้องเรียนคู่ขนาน

นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์
ครูห้องเรียนคู่ขนาน
หัวหน้าห้องเรียนคู่ขนาน

นางสาววริสรา มุลตรีแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสดายุทธ สายสวาท
ครูประจำชั้นห้องเรียนคู่ขนาน

นายภาษิต แฉ่งคร้าม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ