กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดวงพร ถีรสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเสน่ห์ พารอด
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม ตรองติรัมย์
ครู คศ.1

นายเฉลิมพล เงินกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวรจนา เสริมสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ไตรพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3