พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

    1) ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกรักท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย สืบสานวัฒนธรรมที่ดี มีจิตอาสาและอยู่อย่างพอเพียง
    2) บริหารและบริการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ให้โอกาสในการเข้าเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
    3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน
    4) พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ให้มีความชำนาญในการบริหารและใช้หลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    5) เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
    6) พัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากร