กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนัญชกร บุศย์คำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาติ มุกดอกไม้
ครู คศ.1

นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอ
ครู คศ.1