วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
               โรงเรียนวัดแสงสรรค์เป็นองค์กรที่มุ่งบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม นักเรียนมีคุณธรรม 
นำความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร อยู่อย่างพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมสุขภาพ กายใจดี มีจิตอาสา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รักท้องถิ่นและสืบสานความเป็นไทย


ปรัชญาของโรงเรียน      

        “วิชฺชา จรณสมฺปนฺนา สาเสฏฐา”      ผู้รู้ดีและพฤติดีเป็นผู้ที่เจริญ