คณะผู้บริหาร

นายอุดม โพธินำแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ