กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภศรี ชุมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกศิณี บัววรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ กล่อมแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1