ปฐมวัย

นางนุชนาฎ โพธินำแสง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางทิวาพร อภิสิฎฐาภรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวณัทภิญญา พงษ์ชินชญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวปานกมล โพธิ์แพง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวภัทรวรรณ เลี้ยงบุญญพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจุฑามาศ​ สาคร​รัตน์​
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3