กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิวัฒน์ บดีรัฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววนัชญา ศิริธร
ครู คศ.1

นายสุรสิทธิ์ อุ่นยนต์
ครู คศ.1