กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร พรมมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุมาภรณ์ วิเชียรรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัททิยา เข็มสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางยุพา มีหกวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกรองจิตต์ ศรีตรรกยานันท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุปราณี เศษโถ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนันฉวี สู้สงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเพ็ญนภา พวงจำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเรืองอุไร เข็มศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัญธิกา มากมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ คงกระพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมัตติกา พันโพคา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4