กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนิทิวดี พารอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอนิตยา บัวสุนทร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิสาชล โทจำปา