กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุไร กองนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปาริชาติ วังคะฮาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมาลินี อุศุภการี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลพรรณ ไชยชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1